ประเภทสินค้าที่ต้องจดแจ้ง อย.

ประเภทสินค้าที่ต้องจดแจ้ง อย.

   1. จด อย. เครื่องมือการแพทย์

       1.1 ขอใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ส่งออกเครื่องมือแพทย์ ผลิต เครื่องมือแพทย์

       1.2 ขอใบอนุญาตจำหน่าย เครื่องมือ อุปกรแพทย์

       1.3 ขออนุญาตนำเข้าวัสดุ อุปกรณ์ ชิ้นส่วน อะไหล่เพื่อใช้ในการผลิต จำหน่าย อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

 

   2. จด อย. เครื่องสำอาง

       2.1 ขออนุญาตนำเข้าเครื่องสำอาง ผลิตเครื่องสำอาง

       2.2 ขออนุญาตจำหน่ายเครื่องสำอาง

       2.3 ขออนุญาตจด อย. สถานที่นำเข้าเครื่องสำอาง

 

   3. จด อย. อาหาร/เครื่องดื่ม

       3.1 ขออนุญาตผลิตอาหาร นำเข้าอาหาร

       3.2 ต่ออายุใบอนุญาต อย.ผลิต นำเข้าอาหาร

       3.3 ขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร ใช้ฉลากอาหาร

       3.4 สถานที่ผลิตอาหาร (สบ.1, อ.1)

       3.5 ขึ้นทะเบียนอาหาร (สบ.1, สบ.3, สบ.5, สบ.7)

 

   4. จด อย. อาหารเสริม

       4.1 ขออนุญาตผลิตอาหารเสริม นำเข้าอาหารเสริม

       4.2 ขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารเสริม

       4.3 ขออนุญาตนำเข้าหรือสั่งอาหารเป็นการเฉพาะคราว

 

   5. จด อย. วัตถุอันตราย

       5.1 ขออนุญาตสถานที่นำเข้า และจัดเก็บวัตถุอันตราย

       5.2 ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายประเภทที่ 1-4

 

   6. รับต่อใบอนุญาต

       6.1 รับต่อใบอนุญาตสถานประกอบการ เครื่องมือแพทย์/เครื่องสำอาง/อาหาร/วัตถุอันตราย

       6.2 รับต่อใบจดแจ้งผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์/เครื่องสำอาง/อาหาร/วัตถุอันตราย

Visitors: 1,534,813