สีสังเคราะห์

สีสังเคราะห์

สีสังเคราะห์ หมายถึง สีที่เป็นสารอินทรีย์ที่ได้จากการสังเคราะห์ ที่ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) ในกลุ่ม สีผสมอาหาร (food color) ซึ่งมีลักษณะถูกต้องตามข้อกำหนดและปลอดภัยต่อการบริโภค สีสังเคราะห์มีราคาถูกกว่าสีธรรมชาติ ให้สีสดและสมํ่าเสมอและให้สีในช่วงที่กว้างกว่าสีธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีขายทั้งในรูปแม่สี และสีผสมในรูปผง สารละลาย และสารละลายแขวนลอย ซึ่งสะดวกต่อการเลือกใช้กับอาหารชนิดต่างๆ ดังนั้น ผู้ใช้จึงนิยมใช้สีสังเคราะห์มากกว่าสีธรรมชาติ ถึงแม้ว่าสีธรรมชาติจะปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากกว่า

 

CR :http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3603

 

 

1. ประเภทสีแดง มี 3 สี ได้แก่

  1.1 ปองโซ 4 อาร์

  1.2 คาร์โมอีซีน หรือ เอโซรู

  1.3 เออริโทรซีน (Erythrosine)


2. ประเภทสีเหลือง มี 3 สี ได้แก่

  2.1 ตาร์ตราซีน

  2.2 ซันเซ็ต เย็ลโลว์ เอ็ฟ ซี เอ็ฟ

  2.3 ไรโบฟลาวิน (Riboflavin)


3. ประเภทสีเขียว มี 1 สี ได้แก่

  3.1 ฟาสต์ กรีน เอ็ฟ ซี เอ็ฟ (Fast Green F C F)


4. ประเภทสีน้ำเงิน มี 2 สี ได้แก่

  4.1 อินดิโกคาร์มีน หรือ อินดิโกติน

  4.2 บริลเลียนท์ บลู เอ็ฟ ซี เอ็ฟ (Brilliant Elue F C F)

 

คุณลักษณะของสีสังเคราะ ที่ใช้เป็นสีผสมอาหาร ที่ได้มาตรฐาน

1. ไม่มีสารที่ทำให้เกิดพิษ และตัวสีเองไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายของผู้บริโภค

2. มีโครเมียม หรือ แคดเมียม หรือปรอท หรือซีลีเนียมไม่เกิน 1 ส่วนในล้านส่วนโดยน้ำหนัก

3. มีสารหนู ไม่เกิน 5 ส่วนในล้านส่วนโดยน้ำหนัก

4. มีตะกั่วไม่เกิน 20 ส่วนในล้านส่วนโดยน้ำหนัก

5. มีโลหะหนักชนิดต่างๆ นอกจากตะกั่ว รวมกันไม่เกิน 20 ส่วนในล้านส่วน โดยน้ำหนัก

 

อ้างอิงจาก http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3603

Visitors: 1,534,790