ISO 22000 คือ

ISO 22000 คือ

ISO 22000:2005 คือ ระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร เป็นระบบสากลที่พัฒนา โดย Codex มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดการระบบอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร เป็นกรอบมาตรฐานสากลที่ครอบคลุมข้อกำหนดทุกมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพด้านความปลอดภัยอาหาร (food safety) และสอดคล้องกับมารตฐานคุณภาพด้านความปลอดภัยอื่นๆ ได้แก่ GMP,HACCP, BRC, IFS, SQF, ISO 9001

 

CR :https://www.chi.co.th/article/article-912/

ISO 22000 มีหัวข้อหลัก คือ

1. ระบบการจัดการอาหารปลอดภัย

2. ความรับผิดชอบด้านการจัดการ

3. ทรัพยากรมนุษย์

4. การวางแผนและการคำนึงถึงผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย

5. การทวนสอบและปรับปรุงระบบการจัดการอาหารปลอดภัย

มาตรฐาน ISO 22000 ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้องค์กรและบริษัททั้งหลายในโซ่อาหารได้จัดทำระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งอาจจะเริ่มต้นจากผู้ผลิตอาหารสัตว์ (feed producers)  ผู้ผลิตขั้นต้น (primary producers) ผู้ผลิตและแปรรูปอาหาร (food manufacturers) ผู้ที่ทำการขนส่งและจัดเก็บ (transport and storage operators) และผู้ขายอาหาร (food service outlets) ไปจนถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ผู้ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ วัสดุบรรจุหีบห่อ สารเคมีสำหรับทำความสะอาด และส่วนประกอบอื่นๆ ทีใช้ในการผลิตและการแปรรูปอาหาร

 

 อ้างอิงจาก http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1701

 

 

Visitors: 1,534,789