การทำให้ปลอดเชื้อในบรรจุภัณฑ์

การทำให้ปลอดเชื้อในบรรจุภัณฑ์

In-container strilization อาจเรียกว่า canning เป็นการสเตอริไรซ์ (sterilization) อาหาร หลังจากที่บรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดผนึกสนิท (hermectically sealed container) ในระดับการทำให้ปลอดเชื้อเพื่อการค้า (commercial sterilization)

เครื่องมือที่ใช้สเตอริไรซ์อาหารในบรรจุภัณฑ์ที่ทำงานเป็นกะ (batch) เรียกว่า รีทอร์ต (retort) หากเครื่องจักรที่ทำงานเป็นแบบต่อเนื่องมักเรียกว่า continuous in-container sterilizer

บรรจุภัณฑ์ที่ใช้

1. บรรจุภัณฑ์ที่คงรูป (rigid packaging)

- กระป๋อง (can) ทำจากแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก หรือแผ่นเหล็กปราศจากดีบุก (tin free) หรือแผ่นอลูมิเนียม มักทำเป็นรูปทรงกระบอก ปิดผนึกด้วยเครื่องปิดฝากระป๋อง (can seamer)

- ขวดแก้ว (glass) แก้วเป็นวัสดุเฉื่อย (inert) ไม่ค่อยเกิดปฏิกิริยากับอาหารที่บรรจุอยู่ภาย สิ่งสำคัญ คือ ฝาที่ปิดขวดแก้ว

โดยเลือกใช้ชนิดที่สามารถทนความร้อนและความดันได้

2. บรรจุภัณฑ์ที่อ่อนตัว (flexible packaging)

- รีทอร์ต์เพาซ์ (retort pouch)

- ถาด ถ้วย หรือกระป๋อง พลาสติก (retortable plastic tray, cup or can)

- Tetra recart

 

อ้างอิงจาก http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0898

Visitors: 1,534,797