Expiry Date วันที่หมดอายุ

Expiry Date / วันที่หมดอายุ

วันหมดอายุ (expiry date หรือ expiration date อาจย่อว่า EXP หรือ Exp. date) หมายถึง วันที่ ซึ่งกำหนดแน่นอนสำหรับชุดผลิตภัณฑ์แต่ละชุด ที่เก็บรักษาอย่างดีในสภาวะที่กำหนดบนฉลากอาหารและยังไม่เปิดใช้ หลังจากวันที่หมดอายุ ผลิตภัณฑ์จะมีคุณภาพ เช่น สี กลิ่นรส เนื้อสัมผัส คุณค่าทางโภชนาการ ปริมาณจุลินทรีย์ ด้อยลงกว่าข้อกำหนดของมาตรฐานที่ต้องการ ไม่ควรนำมาบริโภค วันหมดอายุจะพิมพ์รหัส (coding) ลงบนบรรจุภัณฑ์ ด้วยเครื่องพิมพ์รหัส (coder)เช่น

 

ที่มา http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1969

-          EXP 190810 หมายถึง อาหารนี้หมดอายุวันที่ 19 เดือนสิงหาคม ค.ศ. 2010

-          EXP JUL12 หมายถึง อาหารนี้หมดอายุเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2012

-          Exp. date 15.12.55 หมายถึง อาหารนี้หมดอายุวันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารที่กำหนดวันหมดอายุ

-          meal replacements

-          nutritional supplement

-          infant formulas

-          formulated liquid diets

 

อ้างอิงจาก http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1969

 

 

 

 

 

 

Visitors: 1,541,471