การบรรจุร้อน

การบรรจุร้อน / Hot filling

การบรรจุร้อน (hot fill หรือ hot pack) หมายถึง การบรรจุอาหารเหลว ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนแล้ว ในบรรจุภัณฑ์ที่สะอาด แต่ยังไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ โดยจะใช้ความร้อนจากตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อฆ่าเชื้อบรรจุภัณฑ์และฝาอย่างทั่วถึง จากนั้นอาจคงอุณหภูมิไว้ระยะหนึ่งเพื่อให้ความร้อนทำลายจุลินทรีย์ให้ลดลงถึงระดับการฆ่าเชื้ออย่างเป็นการค้า และสร้างสภาพสุญญากาศภายในบรรจุภัณฑ์ หลังจากนั้นจึงทำให้เย็นลงภายในบรรจุภัณฑ์

การบรรจุร้อนใช้เพื่อผลิตอาหารเหลวประเภทที่เป็นกรด (acid food) หรือ อาหารปรับกรด (acidified food) ที่มีค่า pH ต่ำกว่า 4.6 เช่น เครื่องดื่ม ซอส น้ำผลไม้ อุณหภูมิขณะบรรจุ และระยะเวลาการคงอุณหภูมิ ขึ้นกับ ชนิดของอาหารเหลวค่า pH, วอเตอร์แอคทิวิตี้ (water activity) ชนิดและปริมาณจุลินทรีย์เริ่มต้นในอาหารก่อนการฆ่าเชื้อ อาหารประเภทที่เป็นกรดซึ่งผ่านการบรรจุร้อน สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ต้องแช่เย็น ส่วนอาหารประเภทที่เป็นกรดต่ำ

(low acid food) จะต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ เพื่อควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์ที่ทนร้อน หรือนำไปผ่านการแปรรูปอาหารด้วยความร้อนแบบ in container sterilization เพื่อให้ได้ระบดับการฆ่าเชื้ออย่างเป็นการค้า

การบรรจุร้อน อาจบรรจุโดยแรงงานคน หรือใช้เครื่องบรรจุ (filling machine) บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ ต้องทนร้อนที่อุณหภูมิ

ขณะบรรจุได้ บรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้ ได้แก่ ขวดแก้ว ขวด PET กระป๋อง เป็นต้น

 

อ้างอิงจาก http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3873

Visitors: 1,541,462