มารู้จักกับ Metalized Film

มารู้จักกับ Metalized Film

 

Metalized Films คือ ฟิล์มพลาสติกที่มีการเครือบด้วยชั้นบาง ๆ ของโลหะ โดยทั่วไปมักใชเป็นโลหะอลูมิเนียม Metalized Films จะถูกนํามาใชในงานที่ตองการความเงาที่ใกลเคียงกับโลหะ แต่ราคาถูกและน้ำหนักเบากวา ปจจุบัน Metalized Film ถูกนํามาใชอย่างแพร่หลาย ทั้งในวัตถุประสงคเพื่อการตกแต่ง งานบรรจุภัณฑอาหาร และกลุมงาน Electronics กระบวนการผลิต Metalized Film เรียกวา Physical Vapor Deposition โดยในกระบวนการจะใชไอโลหะ เป็นตัว Depositor ซึ่งโลหะเหลานี้จะถูกใหความร้อน จนระเหยออกมาภายใตสภาวะสุญญากาศ และไปควบแน่นเกาะบนผิวของแผ่นฟิล์มซึ่งเย็นกวา ทำใหเกิดเป็นฟลมที่มีชั้นของโลหะบาง ๆ เคลือบด้านบน โดยทั่วไปความหนาของชั้น Metalized จะอยู่ที่ประมาณ 0.5 Microns ซึ่งชั้นโลหะเคลือบเหลานี้จะไม่ลอกหรือเปลี่ยนสีตามกาลเวลา

CR : http://www.esuppliersindia.com/

 

CR : https://www.siamzone.com/board

 

ขอดีของ Metalized Film

1. ผิวหน้าฟิล์มเงาใกลเคียงกับ Aluminium Foil

2. Barrier Property ดีกวาฟิล์มที่ไม่มีการ Metalized

3. ราคาถูกกวา ฟลมที่ลามิเนตกับ Aluminium Foil

 4. สามารถใชงานในไมโครเวฟได

 

อ้างอิงจาก : http://www.ftiplastic.com/

 

 

 

Visitors: 1,534,783